Randomizované kontrolované studie zkoumající vitaminu D v prevenci akutních respiračních infekcí dosud přinesly smíšené výsledky. Metaanalýza dat jednotlivých pacientů má potenciál identifikovat faktory, které mohou vysvětlit heterogenitu dosavadních výsledků. Cílem metaanalýzy tak bylo vyhodnotit vliv podávání vitaminu D na riziko akutních respiračních infekcí a identifikovat faktory modifikující tento účinek.

Do metaanalýzy byly vybrány randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie studující suplementaci vitaminem D3 nebo vitaminem D2 v libovolné délce a výskytem akutní respirační infekce. Kvalita studie byla hodnocena pomocí nástroje Cochrane Collaboration Risk of Bias.

Celkem bylo Identifikováno 25 vhodných RCT s 11 321 účastníky ve věku od 0 do 95 let. Suplementace vitaminem D snížila riziko ARI u všech pacientů. Analýza podskupin odhalila, že protektivní účinky vitaminu D byly pozorovány u pacientů s dávkováním jednou denně, jednou týdně vitamín bez bolusových dávek.

Podávání vitaminu D bylo bezpečné a celkově chránilo před komplikacemi ARI. Deficientní jedinci a ti bez bolusových dávek prokázali benefit podávání vitaminu D.

Pubmed

Fultext