Vitamin D má protirakovinové účinky, ale souvislost mezi užíváním doplňků s vitaminem D a rakovinou prsu se zatím neprokázala. Jen málo studií sledovalo vztah užívání vitaminu D v čase nebo hodnotilo rasově-etnické rozdíly ve vztahu k výskytu rakoviny prsu.

The Sister Study prospektivně sledovala kohortu 50.884 žen ve věku 35-74 let, které měly sestru s rakovinou prsu, ale samy neměly rakovinu prsu při zařazení do studie v letech 2003-2009. Autoři této publikace použili modely odhadů rizik pro zjištění souvislosti mezi užíváním vitaminu D a výskytem rakoviny prsu (3.502 případů; medián sledování 10,5 roku).

Výsledky: Užívání vitaminu D bylo běžné; až 64 % žen uvedlo, že vitamin D užilo alespoň jednou za měsíc v posledním roce před zařazením do studie. Nedávné užívání vitaminu D jednou či vícekrát měsíčně bylo spojeno s nižším výskytem rakoviny prsu o 12 %, ve srovnání s užíváním vitaminu D před delší dobou. Souvislost s užíváním vitaminu D byla silnější u duktálního karcinomu in situ (snížení rizika o 33 %) než u invazivního karcinomu prsu (snížení rizika o 6 %, p = 0,02). Pokud by se nebralo v úvahu časové hledisko mezi užíváním vitaminu D a časem zjištění diagnózy rakoviny prsu, tak užívání vitaminu D bylo sice pojeno s 6 % snížením výskytu rakoviny prsu, ale statisticky nevýznamně oproti ženám, které vitamin D nikdy neužívaly.

Závěr: Nedávné užívání vitaminu D snižuje riziko rakoviny prsu.

Pubmed