Akutní poškození ledvin (AKI) po kardiochirurgickém výkonu je častou komplikací ovlivňující celkové přežití pacientů. Renoprotektivní účinek vitaminu D (VitD) byl potvrzen v několika experimentálních modelech a tato studie měla za účel vyhodnotit účinek podávání vysokých dávek VitD u pacientů s insuficiencí vitaminu D na incidenci pooperačního AKI, hladinu tubulárních biomarkerů v moči a sérových hladin protizánětlivých biomarkeru po bypassu koronární tepny.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie náhodně rozdělila pacienty buď do skupiny VitD (n = 50), dostávající 150.000 IU VitD denně po dobu 3 po sobě jdoucích dnů před operací, nebo do kontrolní skupiny (n = 61) s placebem.

Výsledky: Mezi skupinami nebyl rozdíl ve výskytu pooperačních AKI. Hladiny biomarkerů v moči byly po operaci významně zvýšeny (p < 0,001). Hladina interleukinu-10 v séru byla zvýšena po 3 dnech suplementace VitD (p = 0,001) a ve srovnání s kontrolou zůstala po operaci na vyšší úrovni (p < 0,001). Pacienti s AKI měli více pooperačního krvácení a dostávali více krevních transfuzí.

Závěry: Premedikace VitD nemohla vyvolat žádné změny v incidenci AKI a hladině renálních biomarkerů v moči, nicméně podávání vysokých dávek VitD může zlepšit protizánětlivý stav před a po operaci.

Pubmed

Fulltext