Úvodem

Dostupné zdroje uvádějí, že zvýšená zánětlivá reakce, i nízké koncentrace vitaminu D jsou spojeny s depresí, nicméně jejich vzájemný vztah je nejasný. Tato studie byla provedena s cílem zhodnotit vliv suplementace vitaminu D na sérovou koncentraci 25(OH)D, závažnost deprese a na koncentrace některých prozánětlivých biomarkerů u pacientů s mírnou až středně těžkou depresí.

Metodika

Byla provedena 8týdenní, dvojitě zaslepená, randomizovaná klinická studie s 56 pacienty (věk 18-60 let) s mírnou až středně závažnou depresí, kterým byl podán vitamin D3 v dávce 50 000 IU anebo placebo (kontrolní skupina) jednou za 2 týdny. Na začátku a v průběhu studie byly hodnoceny sérové koncentrace vitaminu D, parathormonu, interleukinu 1 a 6, C reaktivního proteinu a hodnocení závažnosti deprese BDI-II.

V závěru studie byly pozorovány statisticky významné rozdíly v léčebné skupině proti kontrole v parametru koncentrace vitaminu D (+40.83 ± 28.57 vs. + 5.14 ± 23.44 nmol/L, P< 0.001) a závažnosti deprese (-11.75 ± 6.40 vs. -3.61 ± 10.40, P = 0.003). Žádné změny nebyly pozorovány v rámci skupin ani mezi skupinami v rámci jednotlivých sérových parametrů.

Zvýšená plasmatická koncentrace vitaminu D po 8týdenní léčbě vitaminem D3 v dávce 50 000 IU jednou za 14 dní zapříčinila pokles u hodnocení deprese u pacientů s mírnou až středně závažnou depresí.

PubMed

Fulltext