Úvod a metodika

Ačkoli vitamin D působí mírně antitromboticky, souvislosti mezi sérovým stavem vitaminu D a rizikem žilního tromboembolismu (VTE) nebyly dosud studovány a zůstávají nekonzistentní.

Pro účely této metaanalýzy observačních studií byly vyhledány studie zkoumající souvislosti mezi stavem vitaminu D a rizikem VTE buďto podle aprametru OR nebo HR, a to s použitím databází EMBASE, MEDLINE, Cochrane Library a Google Scholar. Primárním výsledkem vyhledávání byla již zmíněné souvislost hladiny vitaminu D s rizikem VTE. Sekundární výsledky zahrnovaly vliv stavu vitaminu D, design studie a přítomnost komorbidit.

Výsledky a závěry

Souhrnné důkazy z metaanalýzy celkem 16 observačních studií zahrnujících 47 648 osob publikovaných v letech 2013-2021 odhalily negativní vztah mezi hladinou vitaminu D a rizikem VTE buď na základě OR (1,74, 95% (CI): 1,37 až 2,20, p < 0,00001; I2 = 31 %, 14 studií, 16 074 osob), nebo HR (1,25, 95% CI: 1,07 až 1,46, p = 0,006; I2 = 0 %, 3 studie, 37 564 osob).

Tato asociace zůstala významná i v analýzách podskupin podle designu studie a v přítomnosti neurologických onemocnění. Ve srovnání s jedinci s normálním stavem vitaminu D bylo zvýšené riziko VTE zaznamenáno u osob s nedostatkem vitaminu D (OR = 2,03, 95% CI: 1,33 až 3,11). V porovnání s jedinci s normálním stavem vitaminu D bylo riziko VTE vyšší.

Tato metaanalýza tak prokázala souvislost mezi nízkkou hladinou vitaminu D a rizikem VTE. K prozkoumání potenciálního příznivého účinku suplementace vitaminem D na dlouhodobé riziko VTE jsou však zapotřebí vytvořit prospektivní studie.

PubMed

Fulltext