Úvod a metodika

Cíle studie bylo vyhodnotit viv suplementace vitaminem D3 na mortalitu onkologického onemocnění v obecné populaci a na prognózu u pacientů s rakovinou. Za tímto účelem byl proveden systematický přehled a metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných studií (RCT) a údajů o jednotlivých pacientech (IPD).

Celkově bylo identifikováno 14 RCT s 104 727 účastníky a 7 RCT, včetně 90 % účastníků studie (n = 94 068), které byly zahrnuty do metaanalýz IPD.

Výsledky

Hlavní metaanalýza 14 RCT prokázala snížení mortality na rakovinu o 6 % (poměr rizika (RR) [95% interval spolehlivosti (95%CI)]: 0,94 [0,86-1,02], přestože nevyšlo významně. Analýzy podskupin odhalily o 12% nižší úmrtnost na rakovinu ve skupině s vitaminem D3 ve srovnání se skupinou s placebem v 10 studiích s denním dávkovacím režimem (RR [95 % CI]: 0,88 [0,78-0,98]). 4 RCT používající bolusový režim (RR [95%CI]: měly hodnotu 1,07 [0,91-1,24]; p-hodnota pro interakci: 0,042).

Metaanalýza IPD (RR [95% CI]: 0,93 [0,84; 1,02]) potvrdila zjištění všech studií. IPD testovaly modifikace vlivu podle věku, pohlaví, indexu tělesné hmotnosti, etnického původu, výchozí koncentrace 25-hydroxyvitamínu D v séru, adherence a faktorů souvisejících s rakovinou, ale v metaanalýzách všech studií nebyly získány žádné statisticky významné nálezy.

Po omezení studie s denním dávkováním v post-hoc analýze, dospělí ve věku ≥ 70 let (RR [95 % CI]: 0,83 [0,77; 0,98]) a subjekty se zahájením léčby vitaminem D3 před diagnózou rakoviny (RR [95 % CI ]: 0,87 [0,69; 0,99]), se ukázalo, že nejvíce prospívá každodenní suplementace vitaminem D3.

Závěrem

Závěrem lze říci, že vitamin D3 nesnížil mortalitu na rakovinu v hlavní metaanalýze všech RCT, protože pozorované snížení rizika o 6 % nevyšlo statisticky významné. Analýza podskupin však odhalila, že vitamin D3 podávaný denně, na rozdíl od bolusové suplementace, snížil úmrtnost u rakoviny o 12 %.

PubMed

Fulltext