Obezita je celosvětovým problémem, který se týká všech populací. Některé dietní faktory modifikují obezitu prostřednictvím různých signálních drah. Cílem této studie bylo zkoumat vliv společné suplementace synbiotik a vitaminu D na parametry tělesného složení a kvalitu života, a to u žen středního věku s nadváhou a nebo obezitou.

Metodika

V rámci projektu byla provedena randomizovaná, kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie s 88 ženami s nadváhou nebo obezitou, kde všechny byly rozděleny do 4 skupin (22 žen v každé skupině), a které dostávaly synbiotikum v kombinaci s vitaminem D, synbiotikum, vitamin D a nebo placebo po dobu 8 týdnů. Na začátku a na konci studie byly vyškolenými nutričními specialisty měřeny antropometrické ukazatele, markery tělesného složení, úroveň fyzické aktivity, příjem stravy a skóre kvality života.

Výsledky a závěry

Výsledky ukázaly významný rozdíl mezi 4 skupinami v hodnotách obvodu pasu, hmotnosti tuku, procentech tělesného tuku a viscerálního tuku po 8 týdnech léčby (P = 0,005, P = 0,007, P = 0,003, resp. P = 0,009), přičemž největší snížení bylo zaznamenáno ve skupině synbiotik v kombinaci s vitaminem D ve srovnání s placebem.

Ve vztahu k ostatním proměnným nebyly mezi skupinami prokázány žádné významné výsledky. Navíc nebyly pozorovány žádné významné rozdíly mezi všemi 4 skupinami, pokud jde o fyzické, duševní a celkové aspekty kvality života v průběhu času.

Studie tak prokázala, že společná suplementace synbiotik a vitaminu D po dobu 8 týdnů měla příznivý vliv na různé antropometrické ukazatele a markery tělesného složení.

PubMed

Fulltext