Imunitní systém je ovlivněn vitaminem D3. Italští autoři provedli souhrnnou analýzu dostupných studií s cílem vyhodnotit vliv vitaminu D3 u pacientů s COVID-19. Zahrnuty byly metaanalýzy prospektivních nebo retrospektivních observačních studií a randomizovaných studií.

Výsledky: Ze 74 publikací 27 metaanalýz popsalo následující souvislosti mezi hladinami vitaminu D a výsledky COVID-19 a mezi suplementací vitaminu D a výsledky COVID-19. Nízké hladiny vitaminu D3 byly významně spojeny se závažností (vysoce sugestivní důkaz; OR = 1,97, p < 0,01) a rizikem úmrtnosti v důsledku onemocnění COVID-19 (OR = 1,83, p < 0,01). Suplementace vitaminu D3 po diagnóze infekce COVID-19 byla spojena s významně mírnějším průběhem infekce (např. snížení rizika přijetí na JIP) a také se sníženou mortalitou na COVID-19.

Závěry: Tento souhrnný přehled dostupných důkazů naznačuje, že nedostatek vitaminu D3 může zvýšit riziko infekce COVID-19 a také závažnost a úmrtnost na COVID-19- Kromě toho se ukazuje vysoce pravděpodobná souvislost mezi suplementací vitaminu D3 a sníženou závažností a úmrtností u pacientů s touto infekcí.

Full-text