Dosavadní metaanalýzy z randomizovaných kontrolovaných studií ukázaly, že podávání vitaminu D snižuje četnost exacerbací astmatu u pacientů vyžadujících léčbu systémovými kortikosteroidy. Nicméně není známo, zda je tento účinek omezen na pacienty s určitou hladinou vitaminu D.

Systematický přehled provedl metaanalýzu dat pacientů z MEDLINE, Embase, Cochranovy databáze a Web of Science z publikovaných dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných, randomizovaných kontrolovaných studií o suplementaci vitaminu D3 nebo vitaminu D2 u pacientů s astmatem.

Výstupem metaanalýzy byl výskyt exacerbace astmatu a byly provedeny analýzy podskupin, zda se projeví účinek medikace na toto riziko, a to podle výchozí koncentrace 25-hydroxyvitaminu D (25[OH]D), věku, etnického nebo rasového původu, indexu tělesné hmotnosti, režimu dávkování vitaminu D a použití inhalačních kortikosteroidů.

Studie identifikovala 483 unikátních studií, z nichž osm byly způsobilé s celkem 1078 účastníků. Suplementace vitaminem D snížila míru exacerbace astmatu vyžadující léčbu systémovými kortikosteroidy u všech účastníků. Podskupinové analýzy četnosti exacerbací astmatu léčených systémovými kortikosteroidy odhalily, že účinky vitaminu D byly pozorovány u účastníků s výchozí hodnotou 25(OH)D nižší než 25 nmol/l, ne u pacientů s vyššími výchozími hladinami vitaminu D.

Pubmed

Fulltext