Autoři této nově publikované metaanalýzy klinických studií si dali za cíl zjistit, zda existuje souvislost mezi stavem vitaminu D a rizikem potratu nebo opakovaného potratu.

Britští autoři prozkoumali registr kontrolovaných studií do května 2021. Randomizované a observační studie zkoumající souvislost mezi stavem vitaminu D u matky a potratem a studie sledující léčbu vitaminem D a potratovost. Cílem bylo sledovat četnost potratů, přičemž stav vitaminu D byl použit jako prediktor rizika. Bylo také hodnoceno, zda léčba vitaminem D snižuje riziko potratu.

Výsledky: Z 902 identifikovaných studií bylo zahrnuto 10 (n = 7.663 žen): 4 randomizované kontrolované studie (n = 666 žen) a 6 observačních studií (n = 6.997 žen). Ženy s diagnostikovaným nedostatkem vitaminu D (<50 nmol/l) měly o 94 % zvýšené riziko potratu ve srovnání s ženami, které měly dostatek vitaminu D (>75 nmol/l). Kombinovaná analýza, zahrnující ženy, které měly jednak nedostatek vitaminu D (50–75 nmol/l) nebo deficit vitaminu D (<50 nmol/l), měly o 60 % vyšší riziko potratu ve srovnání s ženami, které měly koncentraci vitaminu D >75 nmol/l.

Závěry: Nedostatek a deficit vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikoem potratu. Zda prekoncepční léčba nedostatku vitaminu D chrání před ztrátou těhotenství u žen s rizikem potratu, zůstává neznámé.

Full-text