V nedávno publikované studii VITAL se zjistilo, že podávání vitaminu D vede ke k prodloužení života pacientek s karcinomem prsu. Autoři této studie si dali za cíl zjistit, jak souvisí sérové hladiny vitaminu D s prognózou pacientek s rakovinou prsu.

Američtí onkologové v této nově publikované prospektivní klinické studii hodnotili hladinu vitaminu D ve vzorcích séra 3.995 žen, a to v době, kdy u nich byla stanovena diagnóza karcinomu prsu. Jednalo se o ženy zařazené do studie Pathways Study, což je velká prospektivní kohorta žen aktivně sledována od roku 2006. Hladiny vitaminu D se poté hodnotily ve vztahu k celkovému přežití (OS), přežití specifickému pro rakovinu prsu (BCSS), přežití bez recidivy (RFS) a přežití bez invazivního onemocnění (IDFS). Za dostatečné se považovaly sérové hladiny vitaminu D nad 75 nmol/l, za nedostatečné pod 50 nmol/l.

Výsledky: Medián délky sledování byl 9,6 roku (rozmezí: 0,3-13 let). Ve srovnání s pacientkami s nedostatečnými hladinami vitaminu D měly pacientky s dostatečnými hladinami významně lepší všechny parametry přežití – celkové přežití (OS) delší o 27 %, přežití v souvislosti s rakovinou prsu (BCSS) delší o 22 %, přežití bez recidivy rakoviny prsu (RFS) delší o 21 % a přežití bez invazivního karcinomu prsu (IDFS) delší o 18 %.

Závěry: Dostatečné hladiny vitaminu D v době diagnózy jsou spojeny s lepší prognózou pacientek s rakovinou prsu. V souladu s výsledky randomizovaných studií, poskytují výsledky u této velké kohorty pacientek s dlouhou sledování (cca 10 let), které přežily rakovinu prsu, dosud nejsilnějším důkazem ve prospěch doporučení k udržování dostatečné hladiny vitaminu D u pacientek s rakovinou prsu, včetně černošských žen a pacientek s pokročilejším stádiem onemocnění.

Abstrakt