Cílem této studie bylo zhodnotit účinek suplementace vitaminem D3 na složení těla a antropometrická měření kojících matek. Ve této dvojitě zaslepené, randomizované klinické studii bylo zařazeno 90 kojících matek s nadváhou nebo obezitou. Kojící matky byly randomizovány do tří skupin: První skupina (n=32) užívala 2.000 IU vitaminu D3 denně po dobu 12 týdnů, druhá skupina (n=29) užívala 4.000 IU vitaminu D3 denně po dobu 12 týdnů a třetí skupina (n=29) užívala denně po dobu 12 týdnů placebo.

Informace o složení těla byly získány pomocí metody analýzy tělesné impedance (odporu). Před a po intervenci byly měřeny sérové koncentrace vitaminu D, intaktního parathormonu (iPTH), vápníku a fosforu. Data byla analyzována na základě metody ITT (Intention-to-treat).

Výsledky: Ve skupině užívající 4.000 IU vitaminu D3 došlo k významnému zvýšení koncentrace vitaminu D v séru ve srovnání se skupinami užívajícími 2.000 IU vitaminu D3 a placebo (p < 0,001) . Kromě toho ve skupině užívající 4.000 IU vitaminu D3 denně došlo k významnému snížení hmotnosti tuku o − 4,3 kg (p < 0,007), snížení indexu hmotnosti tuku (p < 0,006) a ke snížení procenta tělesného tuku o − 8,1 procentních bodů (p < 0,007).

Závěry: Denní příjem 4.000 IU vitaminu D3 významně zvyšuje sérové vitaminu D u kojících matek s nadváhou nebo obezitou a signifikantně zlepšuje některé ukazatele tělesného složení (snížení tělesného tuku).

Full-text