Nedostatek vitaminu D je spojován se zvýšeným rizikem závažnosti COVID-19. Tato nově publikovaná multicentrická randomizovaná klinická studie si dala za cíl porovnat účinnost podávání 5.000 IU vitaminu D3 s účinky podávání pouze 1.000 IU vitaminu D3 denně. Sledoval se čas do vymizení příznaků nemoci COVID-19 a úprava dalších klinických parametrů u pacientů s mírným až středně těžkým COVID-19 s nedostatkem vitaminu D.

Celkem 69 dospělých pozitivně testovaných na SARS-CoV-2 metodou PCR, kteří byli hospitalizováni pro mírné až středně závažné onemocnění COVID-19, se náhodně rozdělilo do dvou skupin: První skupina užívala 5.000 IU vitaminu D3 jednou denně perorálně po dobu 2 týdnů (n = 36, 21 mužů; 15 žen), zatímco druhá skupina užívala pouze 1.000 IU vitaminu D3 denně (kontrolní skupina) (n = 33, 13 mužů; 20 žen).

Všem účastníkům studie se změřily antropometrické parametry, odebraly se vzorky krve, kde se měřila hladina glykémie nalačno, hladina krevních lipidů, hladina sérového vitaminu D a zánětlivé markery. Příznaky COVID-19 se zaznamenaly při přijetí a sledovaly se až do úplného uzdravení.

Výsledky: Suplementace vitaminu D po dobu 2 týdnů způsobila významné zvýšení sérových hladin vitaminu D pouze ve skupině užívající 5.000 IU (p = 0,003). Srovnání v rámci skupiny také prokázala významný pokles hodnot BMI (body mass index) a IL-6 v obou skupinách (p<0,05), ale nebyla klinicky významná při srovnání mezi skupinami.

Statistická analýza prokázala, že skupina užívající 5.000 IU měla co se týče vymizení kašle významně kratší dobu zotavení (dny) než skupina užívající 1.000 IU, a to i po úpravě podle věku, pohlaví, výchozího BMI a hladin D-dimeru (6,2 ± 0,8 oproti 9,1 ± 0,8; p = 0,039), rovněž tak co se týče vymizení ageuzie (ztráty chuti) (11,4 ± 1,0 proti 16,9 ± 1,7; p = 0,035).

Závěr: Perorální suplementace 5.000 IU vitaminu D3 po dobu 2 týdnů zkracuje čas zotavení z kašle a ztráty chuti u pacientů s nedostatkem vitaminu D a mírným až středně závažným průběhem onemocnění COVID-19. U pacientů s COVID-19 se suboptimálním stavem vitaminu D se doporučuje použití 5.000 IU vitaminu D3 jako adjuvantní terapie, a to i na krátkou dobu.

Full-text