Byla vytvořena studie k vyhodnocení efektu suplementace vitaminu D na riziko akutních infekcích dýchacích cest. Jako zdrojová data sloužily dostupné vědecké databáze jako je Medline, Embase, Central, Web of Science a další.

Celkem bylo vybráno 25 klinických, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií s 11 321 účastníky.

Podle analýzy vedlo podávání vitaminu D ke snížení rizika akutních infekcí dýchacího traktu. Protektivní účinek vitaminu D byl pozorován pouze u pacientů v denním nebo týdenním dávkovacím režimu bez bolusových dávek. Účinek byl navíc výraznější u jedinců s koncentrací 25-hydroxyvitamin D < 25 nmol/l oproti těm ≥ 25 nmol/l.

Podávání vitaminu D se ukázalo jako bezpečné a účinné řešení k prevenci akutních infekcí dýchacího traktu.

Pubmed

Fulltext