Tato nová klinická studie sledovala 85 dětí ve věku od 1 měsíce do 18 let, z nichž bylo 40 hospitalizováno s COVID‐19 potvrzenou PCR testem. 45 zdravých dětí tvořilo kontrolní skupinu. Při příjmu do nemocnice byly pacientům s COVID-19 změřeny koncentrace vitaminu D a další laboratorní parametry.

Výsledky: Dětští pacienti s COVID‐19 měli významně nižší hladiny vitaminu D a fosforu než kontrolní skupina (p <0,001). Horečky byly významně častější u pacientů s COVID-19 s nedostatkem vitaminu D, než u pacientů s dostatečnou hladinou vitaminu D (p =0,038). Čím nižší hladina vitaminu D, tím vyšší výskyt horečky (p =0,023).

Závěry: Toto je první studie hodnotící vztah hladiny vitaminu D a průběhu COVID-19 u pediatrických pacientů. Hodnoty vitaminu D mohou souviset s výskytem a závažností COVID‐19 v dětské populaci.

Full-text