Vitamin D je klíčový vitamin rozpustný v tucích, který si získal značnou pozornost kvůli svému potenciálnímu vlivu na zdraví dýchacích cest. Je pozoruhodné, že mnoho pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) často trpí nedostatkem vitaminu D. Tato retrospektivní studie se zaměřila na prozkoumání souvislosti mezi sérovou koncentrací 25-hydroxyvitaminu D a prognózou pacientů s CHOPN hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (JIP).

Metody: Autoři využili data z Medical Information Marketplace in Intensive Care IV (MIMIC-IV), což je databáze pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče v Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) ve Spojených státech amerických se zaměřením na pacienty s diagnózou CHOPN. Tito pacienti byli rozděleni do dvou skupin: na ty, kteří dostávali vitamin D během pobytu na JIP, a na pacieny bez suplementace vitaminu D. Autoři hodnotili mortalitu (úmrtnost) za hospitalizace a samostatně i mortalitu na JIP.

Výsledky: Studie zahrnovala celkem 3.203 pacientů s CHOPN, z toho 587 ve skupině s vitaminem D a 2.616 ve skupině bez vitaminu D. Analýza prokázala významný rozdíl v délce přežití mezi těmito dvěma skupinami. Skupina pacientů suplementovaná vitaminem D vykazovala podstatně nižší riziko úmrtí v nemocnici (o 70 %) a na JIP (o 80 %) ve srovnání se skupinou bez vitaminu D.

Závěry: Tato studie naznačuje, že suplementace vitaminem D může být spojena se významným snížením úmrtnosti pacientů s CHOPN v nemocnici a na JIP.

Full-text