Autoři tohoto systematického přehledu a meta-analýzy randomizovaných klinických studií se zaměřili na posouzení vlivu suplementace vitaminu D na glykemickou kontrolu pacientů s diabetem 2. typu.

Výsledky: Do této metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 46 randomizovaných kontrolovaných studií, které sledovali dohromady 2164 účastníků, kteří užívali vitamin D (intervenční skupina) a 2149 účastníků užívajících placebo. Souhrnné analýzy pro glykovaný hemoglobin (HbA1c) ukázaly statisticky vysoce významnou změnu mezi intervenční a placebovou skupinou, vážený průměrný rozdíl byl -0,20 % (p < 0,001). Analýzy pro hodnocení změn hladiny glykémie na lačno prokázaly signifikantní snížení v intervenční skupině po suplementaci vitaminu D, vážený průměrný rozdíl byl -5,02 mg/dl (p < 0,001). Výsledek sdružených analýz pro HOMA-IR odhalil významnou změnu mezi intervenční a kontrolní skupinou, vážený průměrný rozdíl byl -0,42 (p = 0,019). Analýzy podskupin prokázaly nejvyšší účinnost při vyšších dávkách vitaminu D a krátkém období intervence a u subjektů s deficitem vitaminu D.

Závěry: Suplementace vitaminu D může být prospěšná pro snížení glykémie na lačno, HbA1c a HOMA-IR u pacientů s diabetem 2. typu s nedostatkem vitaminu D. Tento účinek byl zvláště výrazný, když byl vitamín D podáván ve vysokých dávkách a po krátkou dobu.

Full-text