Děložní myomy jsou nejčastější benigní nádory u žen. Projevují se nejčastěji silným krvácením, bolestmi v pánevní oblasti a neplodností.

Cílem této nově publikované klinické studie bylo zjistit vliv podávání vitaminu D v kombinaci s vitaminem B6 a EGCC (epigallokatechin gallát) na velikost myomů. U žen s děložními myomy se častěji pozoruje nedostatek vitaminu D a navíc podávání samotného vitaminu D může přímo působit proti růstu těchto nezhoubných nádorů, jak se potvrdilo i v jiné klinické studii, kdy se ženám s malými/nečetnými myomy a hypovitaminózou D podávalo 50.000 IU vitaminu D jednou týdně po dobu 8 týdnů a následně 2.000 IU vitaminu D denně po dobu jednoho roku a u takto léčených žen se o více než 50 % snížila nutnost podstoupit chirurgickou nebo jinou farmakologickou léčbu myomů.

Do studie bylo zařazeno celkem 95 žen v reprodukčním věku s alespoň jedním myomem o velikosti <4 cm. Pacientky byly rozděleny do dvou skupin: 41 žen užívalo denně 2.000 IU vitaminu D, vitamin B6 a EGCG po dobu 4 měsíců. Kontrolní skupina 54 žen tuto léčbu nedostávala. Myomy byly kontrolovány ultrazvukem a navíc pacientky hodnotily kvalitu života pomocí dotazníků.


Výsledky: Celkový objem myomů se v léčené skupině statisticky významně zmenšil až o 37,9 %; také jejich periferní vaskularizace se významně snížila o 7,7 %. V neléčené skupině došlo naopak k nárůstu objemu myomů o 5,5 % a také ke zvýšení periferní vaskularizace o 5 %. Léčená skupina zároveň se zmenšujícími se myomy vykazovala významné zlepšení kvality života..


Závěry: Tato studie prokázala, že u mladých žen, které si chtějí zachovat plodnost, může kombinovaná suplementace vitaminu D, EGCG, a vitaminu B6 účinně a bezpečně zmenšit objem děložních myomů a zlepšit kvalitu života pacientek.

Full-text