Cílem této nově publikované studie amerických autorů bylo zjistit účinnost a bezpečnost jediné vysoké nárazové dávky perorálního vitamínu D3 u dětí s nespecifickým střevním zánětem (IBD) a hypovitaminózou D.

Tato randomizovaná prospektivní studii zahrnula 44 pacientů s IBD ve věku 6-21 let s koncentrací vitaminu D <75 nmol/l. Pacienti byli randomizováni k perorální aplikaci 50 000 IU vitamiu D3 jednou týdně po dobu 6 týdnů (standardní terapie) nebo 300 000 IU najednou (nárazová dávka). Sérové hladiny vitaminu D se sledovali na začátku studie a po 4 a 12 týdnech. Bezpečnostní parametry se hodnotily ve 4. týdnu.

Výsledky: Studii dokončilo třicet devět ze čtyřiceti čtyř pacientů. Hladiny vitaminu D se na začátku studie mezi skupinami významně nelišily.

Nárazová i standardní terapie vedla k významnému a srovnatelnému zvýšení hladin vitaminu D ve 4. týdnu – 134 nmol/l ve skupině s nárazovou dávkou a 136,5 nmol/l ve skupině s týdenním dávkováním. Ve 12. týdnu hladiny vitaminu D v séru poklesly v obou skupinách, avšak ve skupině s nárazovou dávkou (74,5 nmol/l) byly výrazně nižší ve skupině s nárazovou dávkou (101 nmol/l).

Závěry: Nárazová terapie rychle bezpečně a účinně zvyšuje hladiny vitaminu D u dětí s IBD, srovnatelně s týdenním dávkovacím režimem. V delším časovém horizontu je však týdenní dávkování výhodnější.

PubMed

Full-text