Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je porucha vývoje nervového systému charakterizovaná různou závažností snížení pozornosti a hyperaktivitou. Dosavadní studie prokázaly nedostatek hořčíku a vitamínu D u lidí s ADHD. Cílem této studie je zjistit vliv suplementace vitaminu D a hořčíku na duševní zdraví u dětí s ADHD.

Autoři této studie provedli randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou klinickou studii s 66 dětmi s ADHD ve věku cca 9 let. Děti byli náhodně rozděleni tak, aby dostávali perorálně buď vitamin D (50.000 IU jednou týdně) a hořčík (6 mg/kg jednou denně) (n = 33) nebo placebo (n = 33) po dobu 8 týdnů. K hodnocení duševního zdraví dětí na začátku a na konci studie byl použit dotazník.

Výsledky: Po osmi týdnech se sérové ​​hladiny vitaminu D3 a hořčíku významně zvýšily pouze v intervenční skupině. Děti, které dostávaly vitamín D a hořčík, také vykazovaly významné snížení emocionálních problémů o 28 % (p = 0,001), problémů s chováním (p = 0,002), problémů s vrstevníky o 31 % (p = 0,001), prosociálního skóre (p = 0,007), celkových potíží o 20 % (p = 0,001), externalizačního skóre (p = 0,001) i internalizačního skóre o 29 % (p = 0,001) ve srovnání s neléčenými dětmi (resp. léčenými placebem).

Závěry: Suplementace vysokými dávkami vitaminu D (50.000 IU/týden) a hořčíku (6 mg/kg/den) po dobu 8 týdnů zlepšuje behaviorální funkce a duševní zdraví dětí s ADHD.

Full-text