Inhibitory kontrolních bodů (ICIs) jsou monoklonální protilátky s imunomodulačním účinkem, které blokují brzdné mechanismy
aktivace T buněk. Jsou používány k terapii řady nádorových onemocnění. ICIs vedou ke zvýšení efektivity imunitního systému se zaměřením rakovinné buňky. Existují důkazy, že vyšší hladiny vitaminu D a suplementace vitaminu D jsou spojeny s delším celkovým přežitím pacientů.

Metody: Autoři sledovali pacienty, kteří podstoupili léčbu ICI v The Christie Hospital v letech 2017 až 2022. Období zahájení ICI bylo kategorizováno jako: (i) listopad–duben vs. květen–říjen a (ii) prosinec–únor vs. červen–srpen (tedy zima vs. léto). Pro každou kategorii byl pomocí Kaplan-Meierovy metody odhadnut medián přežití.

Výsledky: Bylo zahrnuto 3.010 pacientů a během mediánu sledování 36,4 měsíce došlo k 1.804 úmrtím. Indikace ICI zahrnovaly pembrolizumab nebo atezolizumab pro pokročilý nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), pembrolizumab nebo nivolumab a ipilimumab + nivolumab pro melanom. Sezóna zahájení terapie ICI neměla vliv na délku přežití těchto pacientů.

Dostatek vitaminu D před zahájením terapie byl spojen s více než dvojnásobně delším celkovým přežitím (HR 2,06). Také suplementace vitaminu D byla spojena s celkově delším přežitím o 31 %.

Závěry: Zatímco nedostatek vitaminu D a suplementace vitaminu D byly spojeny s prodloužením života pacientů léčených ICIs, období zahájení terapie ICI nemělo na přežití pacientů vliv.

Full-text