Nízký hladina vitamínu D v zimě umožňuje vznik virových epidemií. V zimním období mají velmi pravděpodobně lidé, kteří neužívají vitamin D, nízkou sérovou hladinu vitaminu D. Vitamin D může snížit riziko virových epidemií a pandemií několika způsoby.

Za prvé, vyšší koncentrace vitaminu D snižuje riziko mnoha chronických onemocnění, včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, chronických infekcí dýchacích cest, diabetes mellitus a hypertenze. Pacienti s chronickými onemocněními mají výrazně vyšší riziko úmrtí na infekce dýchacích cest než jinak zdraví lidé.

Za druhé, vitamin D snižuje riziko infekcí dýchacích cest prostřednictvím tří mechanismů: udržování těsných spojení (tight junction) mezi buňkami, zabíjením obalených virů indukcí katelicidinu a defensinů a snížení produkce prozánětlivých cytokinů v rámci vrozené imunity, čímž se sníží riziko bouře cytokinů vedoucí k pneumonii.

Observační a suplementační studie pozorovaly souvislost mezi vyšší koncentracemi vitaminu D a sníženým rizikem infekce horečkou dengue, herpesviry, viry hepatitidy B a C, lidským virem imunodeficience (HIV), chřipkou (influenza), infekcí RS virem (respirační syncytiální virus) a pneumonie.

Výsledky zde popsané klinické zkoušky naznačují, že lidé s koncentrací vitaminu D vyšší než 125 nmol/l mají nižší riziko infekcí podobných chřipce (influenza-like) o 27 % oproti lidem s hladinou vitaminu D <50 nmol/l.

Závěry: Z dostupných důkazů předpokládáme, že zvyšování sérových hladin vitaminu D prostřednictvím užívání vitamínu D může snížit výskyt, závažnost a riziko úmrtí na chřipku, pneumonii a současnou epidemii COVID-19.

Doporučení autorů: Suplementace vitaminu D3 by mělo být zahájeno nebo zvýšeno několik měsíců před zimním období, aby se zvýšila koncentrace vitaminu D v rozsahu nezbytném k zabránění respiračních infekcí. I když stupeň ochrany se obecně zvyšuje se vzrůstající koncentrací vitaminu D, zdá se, že optimální rozmezí je 100–150 nmol/l. K dosažení těchto hladin je potřeba užívat alespoň 2.000–5.000 IU vitaminu D3 denně. K rychlému dosažení těchto koncentrací je nutné použít intenzivní zaváděcí režim.

Význam vitaminu D v akutní medicíně se diskutoval i na kongresu českých anesteziologů – odkaz zde.

Full-text