Trenéři a sportovci se stále více zajímají o vliv vitaminu D na sílu, fyzický výkon a sportovní výsledky. Autoři této metaanalýzy proto provedli důkladný průzkum zahrnující tři databáze (PubMed, EBSCO a Cochrane Library) a hledali randomizované kontrolované studie zkoumající vliv suplementace vitaminu D3 na svalovou sílu před a po suplementeci u zdravých sportovců.

Výsledky: Deset randomizovaných klinických studíí zahrnujících 354 sportovců (185 ve skupině s vitaminem D3 a 169 ve skupině s placebem), splnilo kritéria pro zařazení. Ve srovnání se skupinou užívající placebo došlo u sportovců po období suplementace vitaminu D3 k významnému nárůstu sérových hladin vitaminu D (p < 0,0001). Navíc ve skupině sportovců suplementovaných vitaminem D3 došlo k významnému zvýšení kontrakce kvadricepsu (p = 0,04).

Závěry: Tato metaanalýza ukazuje potenciální přínosy suplementace vitaminu D pro zvýšení svalové síly sportovců.

Full-text