Lobulární karcinom in situ (LCIS) prsu je rizikovým faktorem rozvoje invazivního karcinomu prsu. Tato publikace amerických autorů hodnotila rasové rozdíly v rizicích následného invazivního karcinomu prsu po LCIS. Autoři použili data ze zdravotních registrů k identifikaci 18.835 žen s diagnózou LCIS v letech 1990 až 2015.

Výsledky: Během sledování v průměru 90 měsíců po LCIS se u 1.567 pacientek vyvinula invazivní forma rakovina prsu. 10letá incidence invazivního karcinomu prsu byla 7,9 % u Asiatek, 8,2 % u Hispánek, 9,3 % u bělošek a 11,2 % u černošek (p = 0,046). Ve srovnání s bílými ženami měly černé ženy významně zvýšené riziko následného invazivního karcinomu prsu o 33 %, invazivního karcinomu v tomtéž prsu o 37 % a v druhém prsu o 33 %.

Černošky měly o 86 % vyšší riziko invazivních subtypů karcinomů prsu negativních jak pro estrogenový, tak pro progesteronový receptor a o 30 % vyšší riziko invazivních subtypů pozitivních na jeden nebo oba tyto receptory. Riziko následného invazivního karcinomu prsu bylo srovnatelné u asijských i hispánských žen ve srovnání s bílými ženami.

Závěry: Černošky měly po LCIS ve srovnání s běloškami výrazně vyšší riziko rozvoje invazivního karcinomu prsu, včetně jejich subtypů.

Full-text

Autoři výše uvedené publikace však nezohlednili roli vitaminu D při ovlivňování rizika invazivního karcinomu prsu. Černé ženy žijící v USA mají mnohem nižší koncentraci vitaminu D než bílé ženy a to kvůli jejich tmavší kůži.

Existují důkazy, že riziko rakoviny prsu u černých žen souvisí s koncentracemi vitaminu D. Například prospektivní studie Black Women’s Health Study zjistila, že incidence invazivního karcinomu prsu pro nejnižší vs. nejvyšší kvartil predikované hladiny vitaminu D byl o 23 % vyšší. V jiném klinickém hodnocení dostávaly ženy v léčebném rameni 2.000 IU vitaminu D3 denně. Černošky v této studii měly také o 23 % nižší riziko výskytu rakoviny.

Rakovina prsu může rychle postupovat do detekovatelné velikosti a je jediným typem rakoviny s výraznými sezónními výkyvy v diagnostice, s vyšším výskytem na jaře a na podzim. Mechanismy, kterými metabolity vitaminu D snižují riziko rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku, prostaty a celkové rakoviny, zahrnují surveillance buněk, sníženou angiogenezi kolem nádorů a antimetastatické účinky.

Full-text