Výsledky klinických studií naznačují, že suplementace vitaminem D může snížit riziko rozvoje metastatického karcinomu a úmrtnost na karcinom.

Cílem této multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie bylo sledovat vliv vitaminu D3 na výskyt pokročilého (metastatického nebo fatálního) karcinomu a to také v závislosti na tělesné hmotnosti měřené pomocí BMI (body-mass index).

Tato klinická studie byla publikována v prestižním vědeckém časopise JAMA a byla provedena ve Spojených státech. Mezi účastníky studie byli muži ve věku 50 let a starší a ženy ve věku 55 let nebo starší, kteří na počátku neměli žádný karcinom ani kardiovaskulární onemocnění.

Účastníci studie intervenčním rameni užívali denně 2.000 IU vitaminu D3.

Výsledky: Z 25.871 randomizovaných účastníků (51 % žen; průměrný věk: 67,1 roku) byl u 1.617 pacientů diagnostikován invazivní karcinom po průměrně 5,3 roku trvání studie. Sice nebyl pozorován významný rozdíl ve výskytu rakoviny, bylo však zjištěno významné snížení výskytu pokročilých typů karcinomu (metastatického nebo fatálního) o 17 % u pacientů užívajících vitamin D3 ve srovnání s placebem (226 z 12.927 pacientů na vitaminu D a 274 pacientů z 12.944 na placebu, p = 0,04).

Při rozdělení podle BMI se zjistilo významné snížení rizika o 38 % u pacientů užívajících vitamin D3 a s normálním BMI <25, ale ne u pacientů s nadváhou nebo obezitou (BMI nad 25). Tento výsledek může naznačovat, že pro pacienty s BMI nad 25 byla dávka 2.000 IU vitaminu D3 denně nedostatečná.

Závěry: Suplementace vitaminem D3 významně snížila incidenci pokročilého (metastatického nebo fatálního) kar.nomu v celkové kohortě o 17 %, přičemž nejsilnější snížení rizika ( – 38 %) bylo pozorováno u jedinců s normální hmotností.

Full-text