Úvod a metodika

Diabetes mellitus je onemocnění související s oxidačním stresem charakterizované hyperglykémií a řadou komplikací včetně nefropatie. Vitamin D má různé funkce přesahující metabolismus vápníku. Cílem studie bylo zjistit, zda podávání vitaminu D může zvýšit účinnost glibenklamidu při léčbě diabetu a minimalizovat riziko souvisejících patologií a komplikací.

Jednalo se o experimentální, preklinickou studii, kde byly použita laboratorní zvířata, kontrolní (10) a diabetické (30). Potkani s diabetem byly náhodně rozděleny do 3 stejných skupin: neléčené, léčené glibenklamidem (0,6 mg/kg) a léčené glibenklamidem a vitaminem D3 (500 IU/kg). Po 8 týdnech experimentu byly odebrány vzorky krve a ledvinové tkáně pro vyhodnocení biochemických, antioxidačních, prozánětlivých hladin cytokinů a dalších histologických studií.

Výsledky a závěr

Zvířata s diabetem měla významně zvýšenou hladinu glukózy nalačno, lipidový profil, hladinu močoviny v krvi, sérového kreatininu a malondialdehydu, zatímco sérový inzulín, albumin a antioxidační enzymy superoxiddismutáza a kataláza byly významně sníženy ve srovnání s kontrolou (p < 0,01). Také byly pozorovány renální histologické změny spolu s významně zvýšenou imunoreaktivitou protilátek anti-p53, anti-TNF-a a anti-IL-6 ve srovnání s kontrolou.

Všechny abnormality se signifikantně zlepšily při léčbě glibenklamidem (p < 0,01), nicméně kombinovaná terapie s vitaminem D přinesla mnohem lepší výsledek.

Závěrem lze říci, že suplementace vitaminu D spolu s antidiabetickou medikací pomohla u zvířat předejít a snížit závažnost diabetické nefropatie díky svým antioxidačním, protizánětlivým a antiapoptotickým vlastnostem.

PubMed

Fulltext