Dosavadní observační studie popsaly snížené riziko rakovinných onemocnění po podávání vitaminu D, nicméně intervenční studie se ukazují jako vhodnější metoda.

Čtyřletá, dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie zaměřená na ženy po menopauze, měla za úkol u 1.179 osob sledovat řadu klinických parametrů a vyhodnotit vliv užívání samotného vápníku, vitaminu D v kombinaci s vápníkem nebo placeba na celou řadu onkologických onemocnění, ale také zlomenin.

Ukázalo se, že podávání kombinace vitaminu D a vápníku vedlo ke statisticky významnému snížení rizika všech rakovinných onemocnění u postmenopauzálních žen o 60 % (p=0,01) oproti placebové větvi. Navíc riziko rakoviny, která byla diagnostikována po nejméně 12 měsících léčby, bylo při podávání vitaminu D spolu s vápníkem nižší o 77 % (p<0,005). Podávání samotného vápníku nemělo statisticky významný vliv.

Pubmed

Fulltext