Úvod

Dosavadní práce ukazují, že nedostatek vitaminu D prokazatelně zvyšuje riziko poranění u běžné populace. Tato práce se pomocí systematického přehledu pokusila zpracovat dosavadní data k placebem kontrolovaným randomizovaným studiím zkoumající účinek suplementace vitaminu D u vrcholových sportovců na (1) aerobní kapacitu; (2) anaerobní měření, jako je síla, rychlost a anaerobní síla; (3) sérové biomarkery zánětu; a (4) zdraví kostí.

Výsledky

Z nalezených 2331 studií bylo do této práce zahrnuto 14 studií se 482 sportovci. Ze 3 studií, které hodnotily aerobní kapacitu, 2 prokázaly signifikantně větší zlepšení maximálního příjmu kyslíku a fyzické pracovní kapacity-170 (P < 0,05) u suplementovaných oproti nesuplementovaným sportovcům.

Měření anaerobního výkonu a síly byla konzistentně zvýšena u suplementovaných skupin ve srovnání se skupinami bez vitaminu D v 5 ze 7 studií, které toto posuzovaly. Ze 6 studií, které posuzovaly rychlost sprintu, 4 nenalezly žádný významný rozdíl mezi suplementovanými a nesuplementovanými skupinami.

Kromě 1 studie, která zjistila významně nižší hladiny interleukinu-6 u sportovců se suplementací, nebyla měření ostatních zánětlivých cytokinů suplementací konzistentně ovlivněna.

4 studie, které hodnotily markery zdraví kostí tkáně, byly v rozporu s přínosy suplementace. Jedna studie zjistila, že prokázala zlepšení hustoty kostních minerálů v reakci na suplementaci vitaminem D (P = 0,02) ve srovnání s kontrolou, zatímco jiná nenalezla žádný významný rozdíl mezi suplementovanými a nesuplementovanými skupinami. Ve 3 dalších studiích se však sérové biomarkery kostního obratu, jako je alkalická fosfatáza specifická pro kosti, parathormon a N-terminální telopeptid, zdály být vyšší u subjektů s nižšími hladinami vitaminu D v séru (P < 0,05).

Závěr

Výsledky tohoto systematického přehledu ukázaly, že největším přínosem suplementace vitaminem D u vrcholových sportovců může být zlepšení aerobní vytrvalosti, anaerobní kapacity a síly.

PubMed

Fulltext