Studie zkoumala příčinný vztah mezi hladinami vitaminu D a neinfekční uveitidy a skleritidy pomocí technik Mendelovy dvouvýběrové randomizace (MR) případové studie. Uveitida je zánětlivé onemocnění živnatky, cévnaté vrstvy oka mezi tunica fibrosa a tunica nervosa a skládá se z cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky. Skleritida je zánět bělimy, které může být spojeno se zánětem rohovky.

Metody

Studie využila data 375 pacientů s diagnózou neinfekční uveitidy a/nebo skleritidy a bez diagnózy infekční, traumatologické nebo léky vyvolané uveitidy/skleritidy a 4 167 kontrol bez diagnózy uveitidy nebo skleritidy. Hlavní sledovaným parametrem byl odhad kauzálního účinku mezi nízkým 25-hydroxy vitaminem D (25OHD) a rizikem uveitidy/skleritidy.

Výsledky

Autoři zjistili souvislost mezi snížením 25OHD a rizikem uveitidy/skleritidy [odds ratio (OR) = 2,16, 95% interval spolehlivosti (CI) = 1,01 – 4,64, P = 0,049]. V první analýze citlivosti byl vyloučen vliv genetických variant.

Zjištění naznačují kauzální vztah mezi nízkými hladinami vitaminu D a vyšším rizikem neinfekční uveitidy a skleritidy. Suplementace vitaminu D se tak může stát levnou terapeutickou intervencí ke zmírnění rizika neinfekční uveitidy a skleritidy. Tato možnost by měla být prozkoumána v prospektivní studii.

PubMed