Úvod

Receptory vitaminu D (VDR) jsou přítomny ve většině částí orgánů, regulují velké množství genů ve většině buněk a tkání a udržují tělesnou homeostázu. Proto bylo navrženo, že vitamín D má příznivý účinek nejen na kosti, ale i na další orgány. Observační studie prokázaly, že nedostatek vitaminu D zvyšuje výskyt různých onemocnění; kauzální vztah mezi špatným stavem vitaminu D a těmito nemocemi však dosud nebyl přesvědčivě prokázán.

Cíl

Tématem tohoto přehledového článku bylo popsat účinnost vitaminu D u diabetu 1. a 2. typu. Bylo popsáno úzké spojení mezi metabolismem kostí a metabolismem glukózy. Pacienti s diabetem 1. typu mají nízkou kostní minerální denzitu a pacienti s diabetem 2. typu mají normální až vysokou, ale vysoké riziko zlomenin. Jedna randomizovaná kontrolovaná studie (RCT) stejných autorů ukázala, že léčba aktivním vitamínem D významně zvýšila hladiny osteokalcinu v séru ve srovnání s placebem. Kromě toho bylo u skupiny s aktivním vitaminem D pozorováno významné zlepšení v Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance (HOMA-IR), markeru inzulinové rezistence, což implikovalo výše uvedenou hypotézu.

Zpracování

Co se týče diabetu 1. typu, byly provedeny observační studie, zejména případové a kontrolní studie pro nástup diabetu 1. typu. Výsledky těchto studií prokázaly příznivý vliv příjmu vitaminu D. Stále však neexistují spolehlivé RCT ohledně prevence vzniku diabetu 1. typu. Pokud jde o diabetes 2. typu, bylo provedeno několik RCT a velkých studií (n > 1000), ale většina z nich neprokázala preventivní účinek suplementace vitaminem D na rozvoj diabetu 2. Na druhou stranu metaanalýzy těchto RCT prokázaly mírné, ale významné preventivní účinky vitaminu D na rozvoj diabetu 2. typu. Článek diskutuje důvod, proč existuje rozpor mezi RCT a metaanalýzami, a mechanismus, kterým podávání vitaminu D potlačuje výskyt diabetu 1. a 2. typu.

Závěr

Observační studie ukázaly, že příjem vitaminu D/oleje z tresčích jater v kojeneckém období může být účinný v prevenci vzniku diabetu 1. typu. Navíc vitamin D používaný jako přídatná terapie s inzulínem může být spojen s protektivním imunologickým účinkem a pomalým poklesem reziduální funkce beta buněk u pacientů s nově vzniklým diabetem 1. typu.

RCT a metaanalýzy ukázaly, že podávání vitaminu D/aktivního vitaminu D je mírně účinné v prevenci rozvoje diabetu 2. typu. Na základě těchto výsledků přijala směrnice American Diabetes Association 2024 politiku „doporučování vitaminu D a aktivního podávání vitaminu D pacientům s prediabetem k prevenci rozvoje diabetu 2. typu“. Výsledky RCT u dospělých s prediabetem se sníženou bazální sekrecí inzulínu, které mohou poskytnout další výhody vitaminu D, jsou opodstatněné.

PubMed

Fulltext