Nízké hladiny vitaminu D jsou spojeny s kratší dobou do první léčby (TTFT – time to first treatment) a nižším celkovým přežitím u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL). Otázkou však zůstává, zda i suplementace vitaminu D ovlivňuje klinický průběh CLL.

Metody: V této studii se proto izraelští autoři se zaměřili na retrospektivní hodnocení klinického přínosu suplementace vitaminem D nebo jeho analogem na TTFT a přežití bez léčby (TFS – treatment-free survival) u velké kohorty pacientů s asymptomatickou CLL, kteří byli sledováni a čekali na zahájení léčby (watch and wait).

Z 3.474 pacientů zahrnutých do studie 931 pacientů (26,8 %) dostávalo buď vitamin D nebo jeho analog po dobu minimálně 6 měsíců. Autoři zjistili, že suplementace vitaminem D byl statisticky významně prodlužovala dobu do první léčby (TTFT) u pacientů do 65 let a byla spojena s delší dobou bez léčby (TFS) pro všechny věkové skupiny pacientů (p=0,004). U pacientů s CLL, kteří neužívali vitamin D byl medián TFS 84 měsíců, zatímco u pacientů léčených vitaminem D byl medián TFS dvojnásobný (169 měsíců).

Závěry: Tato dlouhodobá retrospektivní studie prokazuje, že podávání vitaminu D pacientům s CLL v rámci aktivního sledování typu watch and wait je významně spojeno s delším přežitím bez léčby (TFS) v jakémkoli věku a delší dobou do první léčby u mladších pacientů.

Pubmed

Full-text