Role suplementace vitaminem D u matek v prevenci kojenecké křivice není známa. Prostřednictvím sekundární analýzy randomizované, placebem kontrolované studie autoři zkoumali vliv suplementace vitaminem D u těhotných a matek na riziko křivice dětí ve věku 6 až 12 měsíců.

Metody: Těhotné ženy (n = 1.300) byly randomizovány do 5 skupin, ve kterých užívaly buď placebo nebo vitamin D 4.200 IU/týden, 16.800 IU/týden nebo 28.000 IU/týden od druhého trimestru do porodu a placebo do 6 měsíců po porodu; nebo 28 000 IU/týden prenatálně a do 6 měsíců po porodu. Kojenci podstoupili biochemický screening křivice od 6 do 12 měsíců věku (n = 790). Relativní rizika (RR) a 95 % intervaly spolehlivosti (95 % CI) biochemické křivice byly odhadnuty pro každou skupinu oproti placebu.

Výsledky: Celkově mělo 39/790 (4,9 %) kojenců biochemickou křivici. Prevalence byla nejvyšší ve skupině s placebem (7,8 %) a riziko bylo významně nižší u kojenců, jejichž matky dostávaly vitamin D v dávce 28 000 IU/týden jak prenatálně, tak i po porodu (1,3 %; RR, 0,16; 95 % CI, 0,03–0,72). Rizika mezi kojenci, jejichž matky dostávaly pouze prenatální suplementaci (4.200 IU, 16.800 IU, 28.000 IU týdně) se významně nelišila od placeba: 3,8 % (RR, 0,48; 95 % CI, 0,19–1,22), 5,8 % (RR, 0,74; 95 % CI, 0,33–1,69, respektive 5,7 % (RR, 0,73; 95 % CI, 0,32–1,65).

Závěry: Suplementace vitaminu D matkou (28.000 IU/týden) během třetího trimestru těhotenství až do 6. měsíce po porodu snižovala riziko dětské biochemické křivice. K definování optimálního dávkování poporodní suplementace během laktace je nutný další výzkum.

Full-text