Úvod a cíl

Předchozí vědecké práce naznačují, že pacienti s nedostatkem vitaminu D mohou mít vyšší riziko chemoterapií indukované periferní neuropatie (CIPN), konkrétně způsobené standartně používaným paklitaxelem. Tato studie si dala za cíl ověřit a zjistit, zdali nedostatek vitaminu D může vystupovat jako rizikový faktor tohoto onemocnění.

Metodika

Použili jsme data a vzorky z prospektivní studie fáze III SWOG S0221 (ClinicalTrials.gov: NCT00070564), která hodnotila onkologickou léčbu obsahující paklitaxel u časného stadia karcinomu prsu. Autoři kvantifikovali koncentrace 25-hydroxy-vitamínu D ve vzorcích séra u dílčích pacientů.

Vědci testovali souvislost mezi nedostatkem vitaminu D (≤ 20 ng/ml) a senzorickým CIPN prostřednictvím vícenásobné logistické regrese (složitější statistické hodnocení) a poté upravili výsledky podle rasy, věku, indexu tělesné hmotnosti a schématu paklitaxelu (randomizace na týdenní nebo každý 2týdenní dávkování).

Výsledky

Z 1 191 pacientek v analýze mělo 397 (33,3 %) před léčbou nedostatečné koncentrace vitaminu D a u 195 (16,4 %) se vyvinul stupeň ≥3 CIPN. Pacienti s nedostatkem vitaminu D měli vyšší incidenci a závažnost CIPN než ti, kteří měli dostatek vitaminu D (20,7 % vs. 14,2 %; poměr šancí [OR], 1,57; 95% CI, 1,14-2,15; P=0,005).

nalezená asociace si zachovala významnost po úpravě na věk a schéma paklitaxelu (upravený OR, 1,65; 95% CI, 1,18-2,30; P=0,003), ale ne na rasu (upravený OR, 1,39; 95% CI, 0,98-1,97; P=. 066).

Nedostatek vitaminu D před léčbou je prvním ověřeným potenciálně modifikovatelným prediktivním biomarkerem CIPN způsobeném paclitaxelem. Před samotnou onkologickou léčbou lze zvážit souběžnou suplementaci vitaminem D.

PubMed

FullText