Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie sledovala po 3 měsíce vliv podávání 50.000 IU vitaminu D každých 14 dní spolu s každodenním užíváním 2 g omega-3 mastných kyselin u 30 žen se syndromem polycystických ovárií (PCOS) na expresi genů zánětlivých markerů a některých dalších metabolických parametrů a parametrů kvality života . Kontrolní skupina 30 žen bez PCOS užívala placebo ve stejném režimu. U žen s PCOS se běžně pozoruje zvýšená hladina testosteronu.

Studie potvrdila, že ve srovnání s placebem podávání vitaminu D a omega-3 mastných kyselin v krátkém čase statisticky signifikantně snižuje hladinu testosteronu, zlepšuje skóre deprese, úzkosti a stresu a zlepšuje celkový pocit zdraví. Navíc také významně snižuje koncentraci zánětlivého markeru hs-CRP (vysoce citlivý C-reaktivní protein), snižuje expresi genu pro mediátor zánětu interleukin-1 (IL-1) a zvyšuje expresi genu pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF).

Full-text

Pubmed