Úvodem

Kolorektální karcinom (CRC) je v současnosti považován za jeden z nejčastějších a nejsmrtelnějších typů nádorů. Výživa a dietní režim má vzhledem ke svému vlivu na prevenci a léčbu CRC jasný vliv. Cílem tohoto systematického přehledu bylo revidovat a aktualizovat stav znalostí o potenciální roli vitaminu D a vápníku jako klíčových faktorů podílejících se na prevenci a léčbě tohoto onemocnění.

Metodika a výsledky

Pro účely této práce byla provedena rešerše literatury v databázích PubMed a Web of Science. Do přehledu bylo zahrnuto celkem 8 studií. Vitamin D prokázal ochrannou roli tím způsobem, že podpořil transkriptomické změny spojené s protinádorovými účinky. Nebyly však zaznamenány žádné významné účinky vitaminu D na přežití pacientů bez recidivy po 5 letech.

Na druhou stranu předchozí vědecké poznatky prokázaly, že vápník reguluje expresi proteinů tlustého střeva, které snižují buněčnou proliferaci a zvyšují buněčnou diferenciaci. Suplementace oběma látkami navíc prokázala pozitivní změny na relevantních biomarkerech onemocnění včetně TGFα, TGFβ1, APC, β-kateninu a E-kadherinu.

Závěrem

Na závěr lze konstatovat, že suplementace vitaminem D má zřejmě protektivní účinek v prevenci a léčbě kolorektálního karcinomu.

PubMed

Fulltext