Cíl

Incidence ulcerózní kolitidy (UC) se každoročně zvyšuje a celá řada studií naznačují, že pacienti s UC mají abnormální hladiny vitaminu D. Proto byl proveden tento systematický přehled a metaanalýza, aby se zjistila souvislost mezi hladinami vitaminu D a UC.

Metody

Pro účely práce byly prohledány vědecké databáze PubMed, Embase, Cochrane Library, China National Knowledge Infrastructure, Wanfang a China Science and Technology Journal Database (VIP) do prosince 2022. Autoři zahrnuli případové a kontrolní studie porovnávající rozdíly v hladinách vitaminu D mezi pacienty s UC a zdravou populací.

Výsledky

Celkem šestnáct vhodných observačních studií bylo vybráno ze 473 článků zahrnujících 2234 subjektů, 987 pacientů s UC a 1247 zdravých kontrol. Výsledky ukázaly, že sérová hladina vitaminu D u pacientů s UC byla významně nižší než u zdravých kontrol (SMD = -0,83, 95 % CI: -1,18, -0,48).

Nedostatek vitaminu D byl zaznamenán v celkem 5 studiích. Prevalence deficitu vitaminu D byla signifikantně vyšší ve skupině s UC než ve zdravé kontrolní skupině (OR = 1,90, 95 % CI: 1,38, 2,62).

Hladiny vitaminu D v séru vyšly tak významně nižší u pacientů s UC než u zdravých kontrol.

PubMed

Fulltext