Úvod

Dosavadní informace ukazují, že vitamin D3 dokáže modulovat funkce imunitního systému až do té míry, že ovlivňuje účinnost anti-PD-1 léčby u pacientů s nádorovým onemocněním. Podle literatury potenciální mechanismus vlivu vitaminu D na účinnost léčby nejspíše souvisí s množstvím a aktivitou lymfocytů infiltrujících nádor. Existují údaje, které popisují vliv vitaminu D na regulaci aktivity CD8 lymfocytů.

Metodika

Studie zařadila celkem 200 pacientů s pokročilým melanomem. Všichni pacienti dostávali anti-PD-1 imunoterapii (nivolumab nebo pembrolizumab) jako léčbu první linie. Hladiny vitaminu D v séru byly u pacientů měřeny před léčbou a každých 12 týdnů během léčby. U jedné části byl vitamin D měřen retrospektivně z uchovaného séra a druhá část skupiny se suplementací byla vyšetřována prospektivně.

Výsledky

Míra odpovědi ve skupině s nízkou hladinou vitaminu D a bez suplementace byla 36,2 %, zatímco ve skupině s normální výchozí hladinou nebo normální hladinou získanou suplementací byla 56,0 % (p = 0,01). Přežití bez progrese bylo navíc v těchto skupinách 5,75, respektive 11,25 měsíců (p = 0,03).

Z hlediska celkového přežití byl rovněž zjištěn rozdíl ve prospěch skupiny s normální hladinou vitaminu D (27 vs. 31,5 měsíce; p = 0,39).

Závěry

Výsledky této studie byly natolik zajímavé, že udržování hladiny vitaminu D v normálním rozmezí během anti-PD-1 imunoterapie u pacientů s pokročilým melanomem by mohlo být standardním postupem umožňující zlepšení výsledků léčby.

Vitamin D zvyšuje míru objektivní odpovědi a prodlužuje dobu bez progrese u pacientů s pokročilým melanomem během anti-PD1 terapie.

PubMed

Fulltext