Tato nově publikovaná studie španělských autorů si dala za cíl posoudit sérové hladiny vitaminu D u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 a zhodnotit možný vliv stavu vitaminu D na závažnost tohoto onemocnění.

Jednalo se o retrospektivní studii případů a kontrol u 216 pacientů s COVID-19 a 197 zdravých lidí jako kontrolní skupiny. Sérové hladiny vitaminu D se měřily v obou skupinách. Kromě toho byla také hodnocena souvislost sérové koncentrace vitaminu D se závažností COVID-19 (příjem na jednotku intenzivní péče, nutnost mechanické ventilace a úmrtnost).

Výsledky: Z 216 pacientů užívalo 19 vitamin D a proto se analyzovali samostatně. U pacientů s COVID-19 byly průměrné hladiny vitaminu D 34,5 nmol/l, zatímco u zdravých kontrol byly koncentrace vitaminu D 52,3 nmol/l (p < 0,0001). Koncentrace vitaminu D byly nižší u mužů než u žen. Nedostatek vitaminu D byl nalezen až u 82,2 % pacientů s COVID-19 a a pouze u 47,2 % kontrol (p < 0,0001).

Sérová hladina vitaminu D nepřímo koreluje se sérovou hladinou feritinu (p = 0,013) a hladinami D-dimeru (p = 0,027).

Pacienti s COVID-19 a s hladinou vitaminu D pod 50 nmol/l měli vyšší výskyt hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění, zvýšené hladiny feritinu a troponinu v séru a také delší dobu pobytu v nemocnici než pacienti s COVID-19 a s hladinou vitaminu D ≥ 50 nmol/l.

Nebyl nalezen kauzální vztah mezi nedostatkem vitaminu D a závažností COVID-19 jako kombinovaného cíle ani jeho jednotlivých složek.

Závěry: Sérové koncentrace vitaminu D jsou u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 nižší ve srovnání s zdravými lidmi a tito pacienti mají vyšší výskyt deficitu vitaminu D. Vztah mezi koncentrací vitaminu D a závažností COVID-19 se v této studii nepotvrdil.

Full-text