Nově publikovaná vědecká práce vyhodnocovala účinek suplementace vitaminem D3 na mortalitu na rakovinu v obecné populaci a na prognózu u pacientů s rakovinou. Autoři provedli systematický přehled a metaanalýzu randomizovaných, placebem kontrolovaných studií (RCT) a údajů o jednotlivých pacientech (IPD). Celkově bylo identifikováno 14 RCT s celkovým počtem 104 727 účastníků a 7 RCT, ze kterých 90 % všech účastníků (n = 94 068), mohlo být zahrnuto do metaanalýz IPD.

Hlavní metaanalýza 14 RCT prokázala statisticky nevýznamné snížení mortality na rakovinu o 6 %. Analýzy podskupin odhalily o 12 % nižší úmrtnost na rakovinu ve skupině s vitaminem D3 ve srovnání se skupinou s placebem v 10 studiích s denním dávkovacím režimem, zatímco u pacientů s bolusovým režimem nebylo pozorováno snížení úmrtnosti.

Závěry: Vitamin D3 nesnížil mortalitu na rakovinu v hlavní metaanalýze všech RCT, protože pozorované snížení rizika o 6 % nebylo statisticky významné. Analýza podskupin však odhalila, že vitamin D3 podávaný denně, na rozdíl od bolusové suplementace, snížil úmrtnost na rakovinu o 12 %.

Abstrakt