Úvod a metodika

Účinek podávání vitaminu D u jedinců s poruchou autistického spektra (PAS) není jednoznačný. Cílem studie bylo provést metaanalýzu dostupných randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) a zjistit, zda vitamin D může zlepšit základní příznaky a souběžné stavy u dětí s poruchou autistického spektra.

Data byla získána prohledáváním vědeckých databází PubMed, Embase, Web of Science, CINAHL a Cochrane Library do února 2022 podle pokynů PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Pomocí modelu náhodných efektů byly prostřednictvím metaanalýzy vypočteny průměrné rozdíly s 95% intervaly spolehlivosti (CI).

Výsledky a závěr

V tomto přehledu bylo 8 RCT s 266 dětmi s poruchou autistického spektra, z nichž 6 studií bylo zahrnuto do metaanalýzy. U dětí, které dostávaly suplementaci vitaminem D, došlo k významnému zlepšení skóre stereotypního chování (souhrnný průměrný rozdíl (MD): -1,39; 95% CI: -2,7, -0,07; P = 0,04) a byl zaznamenán trend snižujícího celkového skóre na škále sociální reaktivity (SRS) a škále hodnocení dětského autismu (CARS, P = 0). 05); nicméně mezi skupinami nebyly zjištěny žádné další významné rozdíly.

Zdá se, že suplementace vitaminem D zlepšuje stereotypní chování, ale nezlepšuje ostatní základní příznaky a koexistující stavy.

PubMed

Fulltext