Úvod a cíl studie

Autoři studie provedli systematický přehled a metaanalýzu, aby zjistili vliv vitaminu D na výskyt a progresi střevních onemocnění.

Vitamin D reguluje zánětlivé procesy a imunitu v souvislosti se zmírněním příznaků některých gastrointestinálních onemocnění včetně zánětlivých střevních onemocnění (IBD), Crohnovy choroby (CD), ulcerózní kolitidy (UC) a kolorektálního karcinomu (CRC). Přesná úloha vitaminu D při vzniku a rozvoji střevních onemocnění však není dosud prozkoumána a vědci se na ni zaměřili.

Způsob zpracování dat

Relevantní vědecké práce byly systematicky vyhledány v databázi PubMed a prověřeny na základě kritérií pro zařazení a vyloučení z analýzy.

Kvalita studií byla hodnocena pomocí metodické stupnice National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH). Studie byla provedena podle pokynů algorytmu PRISMA. Celkový odhad byl vypočten ve formě poměru rizik s 95% intervalem spolehlivosti. Publikační bias byl posouzen a různorodost jednotlivých studií byla statisticky vypočtena a hodnocena.

Výsledky

Celkový poměr rizika byl stanoven na 0,89 [0,70, 1,12], což ukazuje na nevýznamnou roli vitaminu D při výskytu a rozvoji střevních onemocnění ve srovnání s kontrolní skupinou. Po odstranšní studií s malou a velkou velikostí vzorku však bylo pozorováno významné snížení výskytu střevních onemocnění ve skupině s vitaminem D ve srovnání se skupinou bez vitaminu D. Nebyla zde pozorována žádná heterogenita mezi studiemi.

Závěr

Na základě dostupných důkazů z této studie by vitamin D mohl hrát významnou roli při snižování výskytu střevních onemocnění, nicméně je potřeba sestavit studie s velkými vzorky pacientských dat.

PubMed

Fulltext