Nedostatek vitaminu D je běžnou komorbiditou u geriatrických pacientů s frakturou kyčle. Stále však probíhá diskuse o vlivu předoperačního stavu vitaminu D na pooperační mortalitu u pacientů se zlomeninou kyčle (krčku stehenní kosti).

Metodika: Do této studie byli zařazeni byli starší pacienti (≥ 60 let), kteří podstoupili operační výkony pro jednostrannou zlomeninu kyčle. D. Předoperační sérová koncentrace vitaminu D byla nastaven jako nezávislá proměnná. Nedostatek vitaminu D byl stanoven jako sérová koncentrace <50 nmol/l). Klinické výsledky zahrnují mortalitu ze všech příčin, schopnost chůze a velké pooperační komplikace v prvním pooperačním roce.

Výsledky: Celkem bylo zařazeno 210 pacientů, ze kterých 121 pacientům (57,6 %) byl diagnostikován nedostatek vitaminu D. Pacienti s diagnostikovaným nedostatkem vitaminu D vykazovali významně vyšší roční mortalitu (21,5 % vs. 6,3 %, p=0,011) a mnohem nižší roční míru nezávislé chůze (67,1 % vs. 84,8 %, p=0,016).

Závěry: Tato retrospektivní studie poskytuje nový důkaz, že nedostatek vitaminu D je spojen s významně vyšší mortalitou a špatnou schopností chůze v prvním roce po jednostranné operaci zlomeniny kyčle.

Full-text