Úvod

Přínosy vitaminu D3, mořských omega-3 mastných kyselin a jednoduchého domácího cvičebního programu (SHEP) na prevenci křehkosti u obecně zdravých starších jedinců jsou dosud nejasné. Studie si dala za cíl otestovat účinek vitaminu D3, omega-3 a SHEP samotných nebo v kombinaci, na výskyt a křehkosti u robustních starších dospělých po dobu 36 měsíců.

Metodika

Studie DO-HEALTH byla multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná klinická studie mezi obecně zdravými dospělými Evropany ve věku 70 let nebo staršími, kteří neměli žádné závažné zdravotní příhody během 5 let před zařazením do studie, pohyblivost v normě a neporušené kognitivní funkce. V rámci sekundární analýzy studie byla vytvořena podskupina účastníků, kteří byli na začátku studie robustní. Testovány byly tyto látky v dávkách 2 000 IU/den vitaminu D3, 1 g/den mořských omega-3 a SHEP/den po dobu 3 let.

Výsledky

Na začátku bylo 1 137 z 2 157 účastníků robustních (průměrný věk 74,3 let, 56,5 % žen, průměrná rychlost chůze 1,18 m/s). Během střední doby sledování 2,9 roku mělo 696 (61,2 %) tzv. sníženou fyzickou (prefrailty) a 29 (2,6 %) se stalo „křehkými“. Poměry šancí na první stav nebyly u vitaminu D3 nebo omega 3 nebo SHEP jednotlivě významně nižší ve srovnání s kontrolou (placebo pro doplňky a kontrolní cvičení).

Kombinace 3 faktorů však vykazovala významně sníženou pravděpodobnost (OR 0,61 [95% CI 0,38-0,98; p=0,04), že se pacienti stanou křehkými ve srovnání s kontrolou.

Závěrem

Robustní, jinak zdraví a aktivní starší dospělí bez větších komorbidit mohou mít prospěch z kombinace vitaminu D3, mořských omega-3 a SHEP s ohledem na riziko, že se během 3 let stanou tzv. geriatricky křehkými.

PubMed

Fulltext