Kanadští autoři zkoumali souvislosti mezi užíváním vitaminu D a výskytem demence u 12.388 osob bez demence z Národního koordinačního centra pro Alzheimerovu chorobu.

Výsledky: Užívání vitaminu D bylo spojeno s významně delším přežitím bez demence a nižším výskytem demence než bez užívání vitaminu D a to o 40 %. Účinek vitaminu D na výskyt demence se významně lišil podle pohlaví, kognitivního stavu a stavu APOE ε4. Účinky vitaminu D byly významně vyšší u žen než u mužů a u pacientů s normálními kognitivními funkcemi oproti pacientům s mírnými kognitivními poruchami. Účinky vitaminu D byly významně vyšší u pacientů s genetickou variantou apolipoproteinu E ε4 oproti pacientům s jinou variantou apolipoproteinu E. Účinek vitaminu D byl pro prevenci demence výraznější u vysoce rizikových pacientů.

Závěry: Užívání vitamin D může být potenciálním prostředkem pro prevenci demence.

Full-text