Úvod

Studie se zabývala analýzou nákladové efektivity přidání omega-3 mastných kyselin a nebo vitaminu D ke standardní léčbě bolestivých krizí u dětských pacientů se srpkovitou anémií.

Bolestivé krize představují dominantní komplikaci srpkovité anémie (SCD). Jedinou schválenou léčbou bolestivých krizí v mnoha zemích je dosud hydroxymočovina v kombinaci se silnými analgetiky. Dřívější klinická studie dospěla k závěru, že omega-3 a vitamin D mají potenciální terapeutický vliv na zmíněné bolestivé krize. Cílem této práce je porovnat nákladovou efektivitu suplementace omega-3 a vitaminu D se standardní terapií při léčbě bolestivých krizí u dětí s SCD.

Pacienti a metody

Studie provedla analýzu nákladové efektivity denní suplementace omega-3 a vitaminu D. Ekonomické hodnocení bylo založeno na údajích získaných z prospektivní 10měsíční randomizované klinické studie (n = 165 pacientů; 15 pacientů odpadlo). Do skupiny s omega-3 + standardní léčbou (hydroxymočovina a kyselina listová denně s ibuprofenem podle potřeby) bylo zařazeno 50 pacientů, do skupiny s vitaminem D + standardní léčbou 50 pacientů a jako kontrolní skupina bylo vybráno 50 pacientů, kteří dostávali pouze standardní léčbu.

Ke stanovení přidané hodnoty v účinnosti byla použita výsledná měření z randomizované klinické studie. Odhady nákladů byly vypočteny z pohledu plátce zdravotní péče. Analýza zohlednila zlepšení výsledných ukazatelů, které byly prezentovány jako procentuální změna oproti výchozímu stavu.

Výsledky

Přidání omega-3 nebo vitaminu D ke standardní léčbě bylo nákladově efektivnější než samotná standardní léčba. Vitamin D byl levnější, ale méně nákladově efektivní alternativou pro většinu výsledků mezi oběma léčebnými postupy, včetně LDL-C a HDL-C. Byl také nákladově efektivnější, ale méně klinicky účinný při snižování počtu epizod vazookluzivní krize a závažnosti bolesti.

Suplementace omega-3 byla u těchto opatření významně nákladově efektivnější než suplementace vitaminem D a standardní léčba.

Závěry

Studie ukázala, že použití vitaminu D a omega-3 jako doplňkové léčby bolestivé krize u dětské srpkovité anémie by mohlo přinést celkové úspory nákladů a klinický benefit.

PubMed

Fulltext