Močová inkontinence, zejména stresová inkontinence moči (SUI), je jedním z problémů žen v premenopauzálním období. Vzhledem k roli vitaminu D při posilování svalové síly a funkce tato nově publikovaná studie zkoumala vliv suplementace vitaminem D3 na SUI u premenopauzálních žen.

Tato randomizovaná kontrolovaná studie byla provedena s 60 ženami v premenopauzálním období, které pak v rámci terapie užívaly 5.000 IU vitaminu D jednou týdně nebo placebo po dobu 3 měsíců. K posouzení závažnosti SUI před intervencí a po ní byl použit Mezinárodní dotazník o inkontinenci – krátký formulář o inkontinenci moči (ICIQ-SF).

Výsledky: Před léčbou nebyl mezi intervenční a kontrolní skupinou žádný významný rozdíl v závažnosti SUI (p = 0,652) a dopadu závažnosti SUI na život premenopauzálních žen (p = 0,804). Naproti tomu po 8–12 týdnech suplementace vitaminem D se tato skóre významně snížila v intervenční skupině ve srovnání s kontrolní skupinou (p <  0,001). Po suplementaci vitaminu D se navíc v intervenční skupině snížil počet příznaků SUI a úniku moči (p <  0,001).

Závěry: Suplementace vitaminu D zlepšuje SUI u premenopauzálních žen.

Full-text