Úvod

Celosvětový výskyt nadváhy a obezity u dětí a dospívajících se zvyšuje. Vědeckádata prokázují, že nadváha/obezita dětí a dospívajících částečně souvisí s nedostatkem vitaminu D. Cílem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy je posoudit účinnost suplementace vitaminem D na nadváhu/obezitu dětí a dospívajících.

Metodika

Pro účely studie byly prohledány databáze PubMed, Embase, Cochrane Library a Web of science do 20. června 2022. Byly zahrnuty randomizované kontrolované studie (RCT) hodnotící účinnost vitaminu D na nadváhu/obezitu dětí a dospívajících. K posouzení rizika zkreslení ve studiích byl použit nástroj Cochrane pro hodnocení rizika bias, a byla provedena analýza podskupin na základě různých dávek.

Výsledky

Bylo vyhledáno 1502 článků a nakonec zařazeno 10 vhodných studií s celkem 595 účastníků. Metaanalýza neprokázala žádné rozdíly v lipidových částicích a specifických hormonech mezi skupinou s vitaminem-D (VitD) a placebem. Analýza podskupin neprokázala žádný významný rozdíl ve zvýšení 25-(OH)-D mezi podskupinami (p = 0,39), zatímco sérové koncentrace 25-(OH)-D se při různých dávkách VitD zvýšila [WMD = 6,973, 95%CI (3,072, 10,873)]. Vysoká denní dávka (≥ 4000 IU/d) VitD pravděpodobně snížila CRP a zvýšila hladinu HDL.

Závěry

Vysoká dávka suplementace VitD (více než 4000 IU/d) by mohla snížit několik ukazatelů kardiometabolického rizika a zlepšit inzulinovou rezistenci. Studie postupuje:

– Nedostatek VitD je u dětí a dospívajících s nadváhou/obezitou častý.

– Vysoká dávka VitD je prospěšná pro kardiovaskulární metabolismus a zlepšuje inzulinovou rezistenci u dětí a dospívajících s nadváhou a obezitou.

PubMed

Fulltext