Úvod

Retrospektivní studie prokázaly vztah mezi vitaminem D a závažností a mortalitou onemocnění COVID-19. Cílem této pilotní studie bylo prozkoumat vliv podávání vitaminu D na délku hospitalizace a klinické zlepšení u pacientů s nedostatkem vitaminu D hospitalizovaných s COVID-19.

Metodika

Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem. Celkem bylo zařazeno 50 subjektů, kteří kromě standardní terapie proti COVID dostávali buď vitamín D (25 000 IU denně po dobu 4 po sobě jdoucích dnů, poté 25 000 IU týdně po dobu 6 týdnů) nebo placebo.

Výsledky

Délka hospitalizace se významně snížila ve skupině s vitaminem D ve srovnání s placebem (4 dny VS 8 dnů; p = 0,003). V den 7 bylo významně nižší % pacientů hospitalizováno ve skupině s vitaminem D ve srovnání s placebem (19 % VS 54 %; p = 0,0161) a žádný z pacientů léčených vitaminem D nebyl hospitalizován po 21 dnech ve srovnání se 14 % pacientů léčených placebem.

Závěrem

Vitamin D významně zkrátil dobu trvání oxygenoterapie u pacientů, kteří jej potřebovali a významně zlepšil klinické zotavení pacientů. Klinický výsledek pacientů s COVID-19 vyžadujících hospitalizaci se podáváním vitaminu D zlepšil.

PubMed

Fulltext