Úvod

Nízká hladina vitaminu D u osob s invazivním melanomem zhoršuje celkovou míru přežití. Podle výsledků retrospektivní analýzy je nízká hladina vitaminu D (Vit D) nezávisle spojena s horší celkovou mírou přežití u pacientů s invazivním melanomem.

Melanom kůže je 17. nejčastějším nádorovým onemocněním na světě a v roce 2020 bylo zaznamenáno více než 150 000 nových případů. V posledních letech se objevily názory, že existuje pozitivní souvislost mezi hladinou vitaminu D (Vit D) a rizikem vzniku melanomu. V rámci studie se autoři snažili analyzovat vztah mezi hladinou Vit D a prognózou u pacientů s invazivním melanomem.

Autoři zkoumali rozdíly v celkovém přežití (OS) a v takzvaném „přežití specifickém pro melanom“ (MSS) v závislosti na hladině Vit D a použil vícerozměrnou analýzu přežití upravenou podle věku, pohlaví, ročního období a dalších parametrů, kdy byl test proveden.

Nízké hladiny vitaminu D a celkové přežití

Celkem 264 pacientů s invazivním melanomem průměrného věku 57,51 let (54,2 % žen) bylo sledováno po dobu s mediánem 6,7 let. Analýza přežití ukázala, že po 5 letech přežilo 90,1 % těch, kteří měli hladinu Vit D > 10 ng/ml, ve srovnání s 84,2 % těch s hladinou < 10 ng/ml. Multivariabilní regrese ukázala poměr rizik (HR) pro OS 2,45 (95% CI 1,28 – 4,68, p = 0,007), tj. přežití bylo významně nižší u osob s nižší hladinou Vit D.

Závěrem

Zjištění naznačují, že hladiny vitaminu D ovlivňují celkové přežití pacientů s invazivním melanomem. Autoři popsali, že vitamin D má významný vliv na osoby s melanomem, přičemž pacienti s nedostatkem vitaminu D mají nižší celkové přežití.

PubMed

Fulltext