Úvod a cíl

Vyšší sérové hladiny 25-hydroxyvitaminu D 25(OHD) jsou spojeny s lepší prognózou u karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu. U karcinomu močového měchýře (BC) však zatím nejsou důkazy jednoznačné. V tomto článku autoři zkoumali diagnostickou a prognostickou úlohu sérových hladin 25(OHD) u pacientů s podezřením na BC, u nichž se projevuje hematurie.

Metody

Tato prospektivní kohortová studie zahrnovala pacienty s podezřením na BC s hematurií. V době stanovení diagnózy byly odebrány vzorky krve pro měření 25(OHD) . Pacienti s neinvazivním BC (NMIBC) podstoupili transuretrální resekci nádoru močového měchýře (TURBT) a adjuvantní intravezikální chemoterapii.

Výsledky a závěr

Do konečné analýzy bylo zahrnuto celkem 115 pacientů. Kontrolní skupinu tvořili pacienti s vyšetřením bez BC (včetně cytologie, cystoskopie a zobrazení horních cest močových). Skupina pacientů s BC vykazovala nižší hladinu 25(OHD) než kontrolní skupina 16,47±5,88 oproti 28,99±3,19 ng/ml (p<0,001). Během sledovaného období došlo k recidivě nádoru u 16 (25 %) pacientů s NMIBC. Výchozí hodnoty 25(OHD) byly sníženy u pacientů, u nichž došlo k časné recidivě; aniž by to bylo statisticky významné (15,99±5,17 vs. 18,38±5,14 ng/ml; p = 0,08). Deficit/nedostatek 25(OHD) se vyskytl u 5 (16,1 %), resp. 64 (76,2 %) pacientů v kontrolní skupině a u pacientů s BC (poměr šancí (OR): 2,13; 95% interval spolehlivosti (CI), 1,52-2,99; P < 0,0001).

Sérový 25(OHD) je významně snížen u pacientů s karcinomem močového měchýře, zejména u pacientů s invazivní skupinou. Výchozí hodnota sérového 25(OHD) nepředpovídá recidivu u pacientů s NMIBC.

PubMed

Fulltext